Önemli Bilgiler

Önemli Bilgiler
2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TüFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI,SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
    2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
    İçişleri vd. Bakanlılardan:
    Resmi Gazete Tarihi: 10/03/1982
    Resmi Gazete Sayısı: 17629
    BİRİNCİ BÖLüM : Genel Hükümler
    Amaç:
    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun uygulama şeklini belirlemektedir.
    Kapsam:
    Madde 2 - Bu Yönetmelik; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını imal eden fabrika ve imalathanelerin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, mamüllerinin standardizasyonu ve denetlenmesine ilişkin hükümler ile 2521 sayılı Kanun kapsamına giren tüfeklerin alımı satımı, bulundurulması ve bunlar için düzenlenecek belge ve kayıtların tesisiyle ilgili esas ve usülleri kapsar.
    Hukuki Dayanak:
    Madde 3 - Bu yönetmelik 2521 sayılı Kanunun 15. Maddesine göre düzenlenmiştir.
    Tanımlar ve Özellikler:
    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;
    a)Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv - set bulunmayan tüfekler,
    b)Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları,
    c)Av Bıçağı:Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye, parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçakları ifade eder.
    (Değişik fıkra : 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğe göre yurt içinde imal edilecek yivsiz av tüfekleri tiplerinin ve özelliklerinin TS/870 Tüfekler-yivsiz-setsiz, ateşli, kara avcılığı müsabakalar için standardına, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının bu konudaki imalat için seçilen ve izin verilen tiplerinin uluslararası standartlarına uygun olması zorunludur.
    Av bıçaklarının sırt kısmının yarı veya yarıdan fazlasının küt ya da testereli diğer kısmının kemik kırmaya ve av hayvanlarını parçalamaya yarayacak şekilde inceltilmiş düz veya meyilli ya da testereli olacak şekilde imali gereklidir.Bu özelliklere sahip olmakla beraber açılıp kapanabilir, susta mandalı olmayan ve sadece açılan namluyu kilitleme tertibatını haiz bıçaklar da av bıçağı sayılır.
    İKİNCİ BÖLüM : Yapım
    Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verme :
    Madde 5 - (Değişik madde : 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/2.mad)
    Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, İçişleri Bakanlığından kuruluş izni almak zorundadır.
       Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
       1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,
       2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi,
       3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı,
       4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,
       5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı.
       Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, dosyalardan iki adedi kuruluş izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
       Firma bu dosyalara, teknik sorumluluğu üstlenecek mühendisin diploma ve oda kayıt belgesini de ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Teknik sorumlunun makine mühendisi olma şartı aranır. Bir teknik sorumlu mühendis, yalnızca bir ikamet adresi geçerli olmak şartıyla ikamet etmiş olduğu il sınırları içerisinde en fazla 20 firmanın teknik sorumluluğunu üstlenebilir. Teknik sorumlu olarak çalıştırılan mühendis; ürün tasarımı, proje, iş yeri planlama, malzeme, üretimin tüm aşamaları, ürün kalitesi ve güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği hususlarından birinci derecede sorumludur. İşyeri sahibi ise gerek teknik gerekse idari açıdan işyerinin tüm faaliyetlerinden birinci derece sorumludur.
       İçişleri Bakanlığınca gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir. Kuruluş izni verilen firma piyasaya satış yapmamak kaydıyla numune üretimi yapar.
       Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve herhalde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek süre için geçerlidir. Bu süre ancak, kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin, İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
    Faaliyet izni
       Madde 6 - (Değişik madde : 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/3.mad)
    Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imal etmek isteyen firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak zorundadır. Faaliyet izni almak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.
       1- Kuruluş izin belgesi,
       2- Kapasite raporu,
       3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
       4- Sanayi sicil belgesi,
       5- İş akım şeması ve proses açıklama bilgileri,
       6- üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış olarak listesi.
       a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,
       b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
       c) Komple satın alınacaklar,
       d) İthal edilecekler,
       7- çalıştırılacak personel sayısının, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi olarak dökümü,
       8- Marka tescil belgesi,
       9- TSE Standart Uygunluk Belgesi.
       Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların iki sureti, uygun görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
       Firma bu dosyalara;
       1- üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
       2- üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimlerini,
       3- Her tip ve modelden birer adet numune,
       ekleyerek İçişleri Bakanlığına müracaat eder. İçişleri Bakanlığının inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi halinde firmaya Faaliyet İzin Belgesi verilir. Numuneler ile bunlara ait düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
       Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde,
       1- TSE standart uygunluk belgesi,
       2- üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
       3- üretilecek mamulün ve parçalarının birinci fıkranın (6) numaralı bendinde yer alan sınıflandırılmış listesi,
       4- üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimleri,
       5- Her tip ve modelden birer numune,
       içeren iki suret dosya ile İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni tip ve modelleri içeren Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Numuneler ile bunlar için düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.
       Sadece tabanca ve tüfek parçaları imal edecek olanlardan TSE Standart Uygunluk Belgesi, üretilecek mamulün perspektif resmi ve montaj resmi ile numune aranmaz, bu kuruluşlara verilen faaliyet izin belgelerine sadece tabanca ve tüfek parçaları imal ettiği yazılır.
       Ayrıca tamamı ihraç edilecek ürünlerde TSE Standart Uygunluk belgesi aranmaz, faaliyet izin belgesinde ihraç kaydıyla imal edileceği belirtilir.
    İmalatın Standardizasyonu ve Denetimi:
    Madde 7 - (Değişik madde : 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/4.mad)
    Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin yürürlükteki TSE/870 Tüfekler- Yivsiz Setsiz, Ateşli, Kara Avcılığı ve Müsabakalar için standardına uygun imal edilip edilmediği hususundaki denetimler, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde müştereken yapılır.
       Kapasitesi ayda 50 tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgâhı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgâhlarında ya da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadır.
       Namlu basınç kontrol tezgâhı; atıcıya zarar vermeyecek şekilde koruyucu sistemle muhafaza altına alınmış, etrafı kapalı ve çevre ile irtibatı kesilmiş şekilde yapılmış ve uzaktan kumanda edilebilir şekilde teçhiz edilir.
       Sorumlu yöneticiler, namlu basınç kontrol deneylerinin yapıldığı işyerlerinde ve işlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadır.
       Namlu basınç kontrol tezgâhı bulunan fabrika ve imalathaneler, kendi imal ettikleri veya kontrole getirilen yivsiz av tüfeklerinin namlu basınç kontrollerini, il valiliğince görevlendirilecek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisiyle kolluk personeli nezaretinde yapmak zorundadır. Kontrolü yapılan her yivsiz av tüfeğinin, marka, cins, çap ve seri numaralarını belirleyen tutanak müştereken düzenlenir. Uygunsuz bir üretimle karşılaşılması halinde durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.
    üçüNCü BÖLüM : Alım ve Satım İşleri
    İmalat ve Satışların Bildirilmesi:
    Madde 8 - Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamüllerin cins,marka, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda iki nüsha olarak düzenleyecekleri (örnek l ve 2) deki listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerinin tasdikli suret ve fotokopisini ekleyerek ertesi ayın sonuna kadar İlçelerde Kaymakamlığa, İl Merkez İlçelerinde Valiliğe vermek zorundadırlar. Bu listelerden bir nüshası, üzerine teslim alanın adı soyadı, rütbe ve görevi yazılmak sureti ile imzalanıp mühürlendikten sonra fabrika veya imalathaneye iade edilir. Bu listeler gerek fabrika ve imalathanede ve gerekse İl ve İlçelerdeki Emniyet Makam ve Memurluklarında muhafaza edilir. Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde bu görevi Jandarma Komutanlıkları yapar.
    Satışta Aranacak Belgeler:
    Madde 9 - (Değişik fıkra: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/5.mad) Fabrika ve İmalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan (bayilerden) satıcılık belgesi, alıcıdan yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.
    Satıcılar (Bayiler) bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadırlar.
    DÖRDüNCü BÖLüM : Belge ve Ruhsat İşlemleri
    Madde 10 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/6.mad)
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.
       a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.
       1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
       2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
       3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
       4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
       5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
       6- İki adet fotoğraf.
       Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, 3 yıl süreli (Örnek 7) deki satıcılık (bayilik) belgesi verilir.
       b) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 2521 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli (Örnek 3)'te gösterilmiştir.
       İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin;
       1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
       2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
       3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
       4- İki adet fotoğraf,
       ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.
       Ruhsatnamenin yenilenmesi için 5 yıllık yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödendiğine ilişkin belge ile birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan belgeler istenir.
       Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak veya aldığı ruhsatnameyi yeniletmek isteyen kişi, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca silah taşıma yetkisi verilen ve bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynı Maddenin (5) numaralı bendine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik uyarınca valilerden silah taşıma vesikası almış bulunuyor ise, yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan belgeler istenmez.
       5 yıllık ruhsatname harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir veya mevcut ruhsatnamesi yenilenir.
       Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilerle en az iki yıl süreli ikamet tezkeresi alan yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmek suretiyle Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine valilerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.
       18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında veya sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlarda taşıyıp kullanabilir.
       Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (kalibre) ve seri numaralarını belgelerine işletmek zorundadır.
    Av Tüfeklerinin Devri:
    Madde 12 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/7.mad)
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilir. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde ruhsatname düzenleyen makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadır. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz.
    Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma:
    Madde 13 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/8.mad)
    Y ivsiz av tüfeği satın almak isteyenler müracaatlarını mahalli mülki amirliklere yapar.
       Bu Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu silahları satın almak isteyenler silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan yivsiz tüfek satın alma belgesi ile bu silahları satın alabilir. Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine tüfeklerin kaydedilmesi işlemi esnasında tüfeklerin görülerek tespitinin yapılması esastır.
    Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller:
    Madde 14 - (Değişik: 11/06/1998 - 23369 s. R.G./Yön.) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.
    a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
    b) (...) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
    c) Haklarında (...) kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
    d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
    e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
    f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
    g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
    h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
    ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
    i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
    j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
    Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
    Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
    Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
    14 üncü Maddedeki Hallere Düşme Nedeniyle İptal:
    Madde 15 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/10.mad)
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerce düzenlenen satıcılık belgesi ile yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi kişilerin sonradan 14 üncü Maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir. Bunların sahip bulundukları silahların bu Yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya kuruluşlara devrine müsaade edilir.
    Usulsüz Olarak Düzenlenen Belge ve Tezkerelerin İptali:
    Madde 16 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/11.mad)
    Denetleme ve incelemeler sırasında mevzuata aykırı olarak verildiği saptanan satıcılık belgeleri ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri ilgili valilikçe iptal edilir. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.
    Fabrika ve İmalathanelerin Denetlenmesi Sonunda Yapılacak İşlem:
    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, yivsiz av tüfekleri veya sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını yapmak üzere kurulmalarına ve çalışmalarına izin verilmiş olan fabrika veya imalathanelerin teftiş ve denetleme ve muayeneleri sonunda yönetmelik hükümlerine göre aykırı hareketleri ve riayetsizlikleri görüldüğü taktirde, bu fiil ve hareketlerinin mahiyet ve derecesine göre kendilerine ihtarda bulunur veya İçişleri Bakanlığınca işletme izinleri geçici veya daimi iptal olunur.
    Av Tüfeği Kayıt Defteri ve Cetveli:
    Madde 18 - Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler ve bunların sahip olduğu silahlar için, belgeyi düzenleyen zabıta makamlarınca (Örnek - 6) deki Silah Kayıt Defteri tutulur.
    Silah kayıt defteri hiçbir şekilde imha edilemez. Kayıt defterleri görev değişikliklerinde görev devralan yetkiliye tutanakla teslim edilir.
    Silah kayıt defterinden sahife koparılamaz, silinti ve kazıntı yapılamaz.
    Yanlışlıklar ve hatalı kayıtlar açıklamalar hanesine gerekli şerh verilmek ve sorumlu amirce imzalanıp mühürlendikten sonra kaydın üstü çizilir.
    (Mülga fıkra: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/12.mad)
    Av Tezkeresi ve Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgelerinin Basım ve Dağıtım İşlemleri:
    Madde 19 - Bu yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenecek av tezkereleri ile yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin basım ve dağıtımı Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nca yaptırılacak, bedeli mukabilinde talep sahiplerine verilmek üzere mahalli amirliklerine gönderilir.
    Ek Madde
    Ek Madde 1 - (Ek madde: 11/06/1998 - 23369 s. R.G./Yön.)
    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun izin ve belge almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle yürürlüğe konulan yeni hükümler nedeniyle durumu 14 üncü madde kapsamına girenlere yeni kuruluş veya faaliyet izni ile adına kayıtlı yivsiz tüfek sahipliği belgesi ve av tezkeresi olsa dahi mevcutlarının haricinde yeni bir tüfek veya tüfekler için izin ve belge verilemeyeceği gibi, yeni yivsiz av tüfeği kaydı da yapılamaz. Av tezkereleri süresi sonunda yivsiz tüfek sahipliği belgesiyle değiştirilir. Av tezkerelerine kayıtlı yivsiz tüfek/tüfekler yivsiz tüfek sahipliği belgesine kaydedilir.
    Ek Madde 2 - (Ek madde: 07/12/2000-24253 S.R.G Yön/.mad )
    Bu Yönetmelikle düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilen yetki ve görevlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin olanlar, aynı esaslara göre Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilir.
    Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuarlarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuarınca, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca yerine getirilen görevler Jandarma Asayiş Vakfınca yerine getirilir.
    Belge ve ruhsatların renk, şekil ve muhtevası, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün müşterek çalışmalarına ilişkin esaslar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.
    Belge ve ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çözümlenir.
    Ek Madde 3 - (Ek madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/13.mad)
    Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi, yivsiz tüfek satın alma belgesi, satıcılık (bayilik) belgesi, yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ile bunların aksamını yapmak üzere kurulacak fabrika veya imalathaneler için faaliyet izin belgesi, yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancaları satış bildirim belgesi ve yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancaları imalat bildirim belgesinde "adı"ndan önce gelmek üzere T.C. Kimlik Numarasına yer verilir.
    BEŞİNCİ BÖLüM : çeşitli Hükümler
    Geçici Maddeler:
    Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası üreten fabrika ve imalathaneler, 15 Eylül 1982 tarihine kadar,
    a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle müracaat ederek, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip bulunduklarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylatmak,
    b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak,
    c) 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre de basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar.
    Süre bitiminde, bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri durdurulur.
    Geçici Madde 2 - Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar 15 Eylül 1982 tarihine kadar,
    a) Av tezkeresi hamilleri, yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletme,
    b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak ve tüfeklerini bu tezkerelere işletmek,
    c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak ve bu belgelere av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını kaydettirmek zorundadırlar.
    Yukarıda belirtilen süre zarfında, gösterilen işlemleri yaptıranlardan, av tüfeklerinin menşei ve 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uygunluk aranmaz.
    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 11/06/1998 - 23369 s. R.G./Yön.)
    Yivsiz tüfek sahipliği belgesine haiz olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelerini yeniletmek zorundadırlar"
    Yürürlük
    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 21 - (Değişik madde: 22/04/2009 - 27208 S.R.G Yön/14.mad)
    Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Tarım ve Köyişleri, çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.


6136 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/1991 TARİH VE 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK
 
(Resmi Gazete: 01/06/1991 tarih ve 20888 Sayı)
 
DEĞİŞİKLİKLER
1- 13/01/1992 tarih ve K.S. 92/2635
(Resmi Gazete: 30/01/1992 tarih ve 21127 sayı)
 
2- 16/11/1992 tarih ve K.S.92/3721
(Resmi Gazete: 11/12/1992 tarih ve 21432 sayı)
 
3- 09/08/1993 tarih ve K.S. 93/4724
(Resmi Gazete: 03/09/1993 tarih ve 21687 sayı)
 
4- 28.01.1994 tarih ve K.S.94/5297
(Resmi Gazete: 01/07/1994 tarih ve 21977 sayı)
 
5- 30/06/1994 tarih ve K.S.94/5825
(Resmi Gazete: 16/09/1994 tarih ve 22053 sayı)
 
6- 07/12/1995 tarih ve K.S.95/7655
(Resmi Gazete: 15/01/1996 tarih ve 22524 sayı)
 
7- 02/04/1997 tarih ve K.S.97/9510
(Resmi Gazete: 26/06/1997 tarih ve 22053 sayı)
 
8- 16/02/1999 tarih ve K.S.99/12448
(Resmi Gazete: 09/03/1999 tarih ve 23634 sayı)
 
9- 02/12/1999 tarih ve K.S. 99/13749
(Resmi Gazete: 29/12/1999 tarih ve 23921 sayı)
 
10- 25/10/2000 tarih ve K.S.2000/1550
(Resmi Gazete: 06/12/2000 tarih ve 24452 sayı)
 
11- 01/05/2002 tarih ve K.S.2002/4158
(Resmi Gazete: 13/06/2002 tarih ve 24784 sayı)
 
12- 15/04/2004 tarih ve K.S.2004/7151
(Resmi Gazete: 29/04/2004 tarih ve 25447 sayı)
 
13- 13/12/2005 tarih ve 2005/9794
(Resmi Gazete: 22/12/2005 tarih ve 26031 sayı)
 
 
 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIçAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLüM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 1.Md) Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.
 
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;
a) KANUN : 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlerler Hakkında Kanunu,
b) SİLAH: (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,
c) ARMAĞAN SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,
d) HATIRA SİLAH : Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,
e) ATEŞLİ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,
f) TABANCA : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,
g) TAM OTOMATİK SİLAH : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,
h) YİVLİ AV TüFEĞİ : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli- yivli silahları,
ı) SPOR VE NİŞAN TüFEK VE TABANCALARI : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,
i) DİĞER SALDIRI VE SAVUNMA ALETLERİ : (b), (c), (d), (e),(f),(g),(h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,
j) RUHSAT : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,
k) TAŞIMA RUHSATI : Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
l) BULUNDURMA RUHSATI : Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
m) ANTİKA SİLAHLAR : Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,
n) ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Emniyet Genel Müdürlüğü’nce temin edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,
o) KİMLİK KARTLARI VE SİLAH TAŞIMA İZNİ : Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,
ö) DEMİRBAŞ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,
p) BAKANLIK : İçişleri Bakanlığını,
r) GENEL MüDüRLüK : Emniyet Genel Müdürlüğünü,
s) EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ : Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,ş) PERSONEL : Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
t) (Ek: 09.03.1999 tarih 99/12448 1.Md.)Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını
u) ULUSULARARASI KURULUŞ: (Ek: 02.12.1999 99/13749 2.Md) NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları, İfade eder.
ü)TüRK SILAHLI KUVVETLERI PERSONELI: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,
v) MüSTAFİ ASKERİ PERSONEL: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,
 
İKİNCİ BÖLüM
Ruhsatlarla ilgili Esaslar
Ruhsatlar
Madde 3-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 3.Md) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.
Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.
Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.
(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 2.Md) Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumu belgelenemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.
 
Bulundurma Ruhsatı Verilmesi
Madde 4-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 4.Md) Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (EK-l)’ deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.
Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)’ deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

Taşıma Ruhsatı
Madde 5- Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.
Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.
 
Kamu Görevlilerine Verilecek Taşıma Ruhsatlarına İlişkin Esaslar
Madde 6- (Değişik : 30/01/1992-92/2635-1 Md.) Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.
(Değişik: 02.12.1999 99/13749 5.Md) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.
 
Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi
Madde 7-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 6.Md., 01.05.2002 2002/4158 Md.1)
İl valileri;
a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,
talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.
Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.
 
Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri(Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md)
Madde 8-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı beni uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;
a) (Değişik bent: 26.06.1997- 97/9510 3.Md )
1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
 
b)(Değişik bent : 30/01/1992-92/2635-2 Md.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
1- Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
 
c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman , başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5- Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
6- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
(Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2 Md.)
8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
(Ek alt bentler : 11/12/1992-92/3721-2 Md.)
9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
10- İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
12- (Mülga - 16/09/1994-94/5823-1.Md.)
13) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
14) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,
 
d) Paraya vazıülyed olanlardan;
(Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2.Md.)
1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
 
e) Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2 Md.)
(1,2,3 ve 4 Değişik: 02.12.1999 99/13749 7.Md)
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
2) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md, 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
5- (Değişik alt bent : 11/12/1992-92/3721-1 Md.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
(Değişik alt bentler : 30/01/1992-92/2635-2 Md.)
6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
(8,9,10,11 Ek : 26.06.1997- 97/9510 3.Md )
8-(Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Radyo ve Televizyon üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mümülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine,
9- Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
10-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele ,
11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
12) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımalar
Scroll